โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 326 คน
ชื่อ-นามสกุล : พาขวัญ พัฒคีรินทร์ (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภาณุวัฒน์ ผลยิ่ง (จาย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เตชินทร์ แสนเฉย (ปิ๊ง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนันธร การะเกตุ (เกดเก่ดเก้ดเก๊ดเก๋ด)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ : cananthon2550@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธ๊รไนย แสวงผล (ภิ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ : 0621295181
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุพงศ์ รองปาน (อาซัน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กันตินันท์ ดำแดง (พีพี)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ : kantinanthez@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี เพิ่มทรัพย์ (แพน)
ปีที่จบ : 62   รุ่น : 62
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กอวีย์ งามทรัพ (กอวีย์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เวทิศ ต่อผล (ซี)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกิตติ์ ไชยคง (พี)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชมพูเนกข์ แซ่เตง ( ชมพู)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 62
อีเมล์ : daony@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม