โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารวิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 100.82 KB 72672
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 72603
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 72609
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 72614
เอกสาร PLC Word Document ขนาดไฟล์ 375 KB 72711
แบบฟอร์มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 73220
SAR ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ Word Document ขนาดไฟล์ 780 KB 72693
โปรดอ่านหน้านี้..เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันในการทำงานทั้งระบบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 72812
ปกพัฒนางานครูทำคำรับรองฯ Word Document ขนาดไฟล์ 726 KB 72815
แผนพัฒนา.เป้าหมายระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 72760
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์..เป้าหมายทำคำรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 72823
แบบคำรับรองของครู Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 73249
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ครูรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 72830
บริหารบุคลากร
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 81.19 KB 72661
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 72641
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 73051
แบบรายงานผลการปฏิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 72687
บริหารงบประมาณ
บันทึกการรับเงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 72689
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 72668
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการแปรงฟันของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.44 KB 72947
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการดื่มนมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.35 KB 72962
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.54 KB 72781
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกคุณธรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.18 KB 72683
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกระเบียบวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.17 KB 72681
อื่นๆ
สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4 72570
สื่อการสอนวิทยาการคำนวณป.3 72650