โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารวิชาการ
เอกสาร PLC Word Document ขนาดไฟล์ 375 KB 45
แบบฟอร์มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 41
SAR ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ Word Document ขนาดไฟล์ 780 KB 60
โปรดอ่านหน้านี้..เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันในการทำงานทั้งระบบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 188
ปกพัฒนางานครูทำคำรับรองฯ Word Document ขนาดไฟล์ 726 KB 190
แผนพัฒนา.เป้าหมายระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 151
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์..เป้าหมายทำคำรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 203
แบบคำรับรองของครู Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 624
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ครูรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 211
บริหารบุคลากร
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 81.19 KB 18
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 23
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 173
แบบรายงานผลการปฏิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 69
บริหารงบประมาณ
บันทึกการรับเงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 39
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 31
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการแปรงฟันของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.44 KB 19
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการดื่มนมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.35 KB 18
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.54 KB 30
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกคุณธรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.18 KB 21
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกระเบียบวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.17 KB 21