โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารวิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 100.82 KB 20
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 15
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 16
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 15
เอกสาร PLC Word Document ขนาดไฟล์ 375 KB 105
แบบฟอร์มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 112
SAR ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ Word Document ขนาดไฟล์ 780 KB 104
โปรดอ่านหน้านี้..เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันในการทำงานทั้งระบบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 237
ปกพัฒนางานครูทำคำรับรองฯ Word Document ขนาดไฟล์ 726 KB 241
แผนพัฒนา.เป้าหมายระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 189
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์..เป้าหมายทำคำรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 244
แบบคำรับรองของครู Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 669
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ครูรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 253
บริหารบุคลากร
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 81.19 KB 68
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 64
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 336
แบบรายงานผลการปฏิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 109
บริหารงบประมาณ
บันทึกการรับเงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 90
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 78
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการแปรงฟันของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.44 KB 129
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการดื่มนมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.35 KB 134
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.54 KB 105
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกคุณธรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.18 KB 73
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกระเบียบวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.17 KB 71