โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์

 

          โรงเรียนนี้เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพังงา “บริรักษ์บำรุง”  ต่อมาโรงเรียนประจำจังหวัดได้ไปตั้งที่อื่น  สถานที่ตั้งโรงเรียนซึ่งว่างอยู่ที่วัดประชุมโยธีไม่ได้ใช้ทำอะไร  ทางราชการพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ได้ประชุมตกลงจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น  โดยใช้สถานที่เก่าเป็นที่เล่าเรียน  แต่เนื่องจากอาคารชำรุดมาก  ขุนสัจจาบริรักษ์  นายอำเภอท้ายช้าง  และพระครูอดุลธรรมคต  เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีได้จัดช่างมาซ่อมแซมใช้เป็นสถานที่เล่าเรียน  เมื่อวันที่  8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2478

          โรงเรียนที่เปิดใหม่นี้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลตลาด 1 (วัดประชุมโยธี)  ตั้งอยู่ที่วัดประชุมโยธี  ตำบลตลาด  อำเภอท้ายช้าง  จังหวัดพังงา  ขุนสัจจาบริรักษ์  นายอำเภอท้ายช้าง  เป็นผู้อุปการะ  นายสำเริง  บุญยัษเฐียร  เป็นครูใหญ่  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในปีแรกเปิดเรียนชั้นประถมปีที่ 1  ก่อน  การเปิดเรียนปีแรกมีนักเรียนชาย  20  คน  หญิง  13  คน  รวม  33  คน  การสอนเริ่มเวลา  09.00 น.  เลิกเรียนเวลา  15.00 น.  วันเสาร์ปิดครึ่งวัน  วันอาทิตย์ปิดเต็มวัน  เงินเดือนและค่าใช้สอยใช้เงินอุดหนุนการศึกษาประชาบาล  ของกระทรวงธรรมการ  ปีแรกมีครู  2  คน  ทำการสอนตามหลักสูตร  กระทรวงธรรมการ

          ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.2482  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเดิม  เป็นโรงเรียนเทศบาล 1  และเทศบาลเมืองพังงาได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.2  สร้าง ณ บ้านทุ่งเจดีย์  จำนวนเงิน  8,000  บาท  อาคารไม้ทั้งหลัง  หลังคามุงสังกะสี  กว้าง  8  เมตร  ยาว  27  เมตร  จำนวน  6  ห้องเรียน  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2482 เป็นระยะที่โรงเรียนปิดภาคเรียนภาคปลายได้ย้ายที่เรียนจากวัดประชุมโยธีมาเรียนที่บ้านทุ่งเจดีย์  เรียกชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนเทศบาล 1”

          พ.ศ.2490  กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลกลับมาดำเนินการ  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทศบาล 1  เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์

          พ.ศ.2498  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างโรงอาหารเป็นเงิน  20,000  บาท  โรงอาหารนี้เดิมไม่มีฝา  นายพิริยะ  ยังพลขันธ์  ครูใหญ่ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองกั้นฝา  ทำประตู  หน้าต่าง  เพดาน

          พ.ศ.2499  ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นเด็กเล็ก  1  ห้องเรียน

          พ.ศ.2501  โรงเรียนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงการศึกษาส่วนภูมิภาค  ชื่อย่อ  ป.ศ.ภ.  ในระยะนี้มีการอบรมครูใหญ่  และครูในโรงเรียนเพื่อให้นำความรู้มาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่น  ซึ่งขณะนั้นมีโรงเรียนประเภทนี้อยู่  22 โรง  การเรียนการสอนได้ทำลองวิธีสอนแบบต่าง ๆ  เช่น  การสอนแบบหน่วยกิต  แบบเบสิก  และการสอนตามโครงการสอนกรุงเทพธนบุรี

          พ.ศ.2502  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  10,000  บาท  ทางโรงเรียนได้รับอนุเคราะห์  จากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด  ซึ่งมีที่ดินต่อกันได้  แบ่งที่ดินให้  2  ไร่เศษ  ในปีนี้กรมสามัญศึกษาได้ส่งเครื่องใช้มาให้  เช่น  เครื่องอัดสำเนาเกสเตดเนอร์  รุ่น  230  ตู้เก็บเอกสาร  2  ใบ  เครื่องพิมพ์ดีด  1  เครื่อง  ชั้นวางของ  ขาหยั่งแผนภูมิ  และหนังสืออ่านประกอบ  2,000  เล่ม

          พ.ศ.2503  โครงการ  ป.ศ.ภ.  ได้โอนเข้าอยู่ในโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค  ชื่อย่อ  ค.พ.ศ.  เป็นโรงเรียนประเคราะห์  จัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ  ให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงดูเป็นตัวอย่าง  และเป็นโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มด้วย

          พ.ศ.2523  โอนโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  มาสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523

          พ.ศ.2525  โรงเรียนได้รับเลือกเป็นที่ตั้ง  สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเขาช้าง

          พ.ศ.2526  ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา

          พ.ศ.2533  ได้ใช้หลักสูตร  พ.ศ.2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  ชั้น ป.1  ปีกศ.2534  ส่วน  ป. 2-6  ใช้หลักสูตรเดิม

          วันที่  1  ตุลาคม  2533  สนง.การประถมศึกษาจังหวัดพังงาได้ย้ายมาตั้งศูนย์วิชาการ  ห้องสมุด  อาคาร  3  ชั้นล่าง

          พ.ศ.2536  สปอ.เมือง  ย้ายมาอยู่ชั้นบนอาคาร  3  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2536  โรงเรียนถ้ำน้ำผุดยุบรวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2536