โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
คณะผู้บริหาร

นายกฤดิพงค์ บุญรงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติพงษ์ พลภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา