โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกานดา สังข์ชุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอารดา เรืองอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1