โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคัฑรีย์ ปานรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดา จันทร์อำไพ
ครู คศ.3

นางกันยารัตน์ เลี่ยนจำรูญ
ครู คศ.2

นางศิวพร ไชยเดช
ครู คศ.1

นางสุรีรัตน์ ใจกล้า
ครูผู้ช่วย