โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกันยารัตน์ เลี่ยนจำรูญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิวพร ไชยเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริพร คชวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรพิน ด้วงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสุรีรัตน์ ใจกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3