โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย หุนเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดใจ พัฒนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวดวงกมล สกุลจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2