โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย หุนเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดใจ พัฒนกิจ
ครู คศ.2

นางสวณี เจริญกุล
ครู คศ.3

นางสาวดวงกมล สกุลจันทร์
ครูผู้ช่วย