โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัญดาพร อันทการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3