โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธงชาติ ทองขาว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราวรรณ หินน้อย
ครู คศ.1

นางวิชุกร พวงจิตร
ครู คศ.3