โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง บุญยัษเฐียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติ บุณกานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481 - 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายพริ้ง ยังพลขันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482 - 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทิต (คุ้ม) พวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ (พริ้ง) ยังพลขันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491 - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจิต เซ็กรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491 - 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายดำ โสมทัต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493 - 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง เรืองไชย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494 - 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ ยังพลขันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต มโนการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีเวียง บุญรงค์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.38 - 30 พ.ย.38
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนวน บุญย่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.38 - 15 พ.ค.50
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ ศรีศักดิ์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.50 - 6 ต.ค.51
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เทพณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ต.ค.51 - 29 พ.ย.56
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤดิพงค์ บุญรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธ.ค. 56 - ปัจจุบัน