โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววรธิดา พูลศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1