โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ