โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
301 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 076-679117
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารวิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 100.82 KB 27262
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 27246
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 96.65 KB 27157
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 27173
เอกสาร PLC Word Document ขนาดไฟล์ 375 KB 27269
แบบฟอร์มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 27848
SAR ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ Word Document ขนาดไฟล์ 780 KB 27253
โปรดอ่านหน้านี้..เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันในการทำงานทั้งระบบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 27359
ปกพัฒนางานครูทำคำรับรองฯ Word Document ขนาดไฟล์ 726 KB 27362
แผนพัฒนา.เป้าหมายระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 27309
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์..เป้าหมายทำคำรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 27377
แบบคำรับรองของครู Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 27798
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ครูรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 27379
บริหารบุคลากร
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 81.19 KB 27214
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 27187
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร กรณีไปราชการนอกจังหวัดพังงา Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 27604
แบบรายงานผลการปฏิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 27237
บริหารงบประมาณ
บันทึกการรับเงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 27237
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 27221
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการแปรงฟันของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.44 KB 27588
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการดื่มนมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.35 KB 27585
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.54 KB 27363
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกคุณธรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.18 KB 27243
แบบฟอร์มเอกสารบันทึกระเบียบวินัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.17 KB 27246
อื่นๆ
สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4 27118
สื่อการสอนวิทยาการคำนวณป.3 27199